Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
48867

Kế hoạch đề án 06

Ngày 04/05/2023 16:55:32

Kế hoạch tổ chức thực hiện đề án 06

UỶ BAN NHÂN DÂN

PHÚ LÂM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 220/KH-UBND

Phú Lâm, ngày 17 tháng 03 năm 2023

KẾ HOẠCH

Thực hiện “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn xã Phú Lâm năm 2023


Thực hiện Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 14/3/2023 của Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn về việc thực hiện “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030” trên địa bàn thị xã năm 2023. UBND xã Phú Lâm xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổ chức quán triệt sâu sắc, triển khai kịp thời, đồng bộ, hiệu quả các chủ trương, mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ và giải pháp của “Đề án phát triển ứng

dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc

gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030” (gọi tắt là Đề án 06) trong năm

2023 và những năm tiếp theo; tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động

của cấp ủy các cấp, trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã trong công tác triển khai thực hiện.

2. Tập trung phấn đấu hoàn thành các mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể

trong ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (CSDLQG về DC), hệ thống

định danh và xác thực điện tử, thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử (CCCD)

để phục vụ 05 nhóm tiện ích, gồm: (1) Phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và

cung cấp dịch vụ công trực tuyến; (2) Phục vụ phát triển kinh tế, xã hội; (3) Phục vụ công dân số; (4) Hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư; (5) Phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp.

3. Phát huy vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong

công tác lãnh đạo, chỉ đạo theo tiêu chí: “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả, rõ trách nhiệm” trong triển khai thực hiện kế hoạch và trong công tác phối hợp tham mưu cho Tổ công tác triển khai Đề án 06 các cấp triển khai các nhiệm vụ của Đề án 06.

4. Phải xác định cụ thể các nội dung, nhiệm vụ, thời gian thực hiện và trách nhiệm hoàn thành để phân công cho các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan và các xã, phường trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 theo các phương châm: “Chủ động, không trông chờ chỉ đạo của cấp trên”, “làm đến đâu chắc đến đấy”, “giải quyết công việc linh hoạt, hiệu quả, khoa học” và “có lộ trình thực hiện cụ thể”.

II. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM

1. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, huy động sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trong thực hiện Đề án 06

1.1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về kết quả thực hiện Đề án 06 trong thời gian qua, nhất là các tiện ích mà người dân, doanh nghiệp được hưởng thông qua các kênh tuyên truyền như: Trên hệ thống loa phát thanh, trên nền tảng ứng dụng mạng internet, trên mạng xã hội, qua cổng thông tin điện tử UBND xã, trang thông tin điện tử của các ban ngành, đoàn thể, tổ chức, trên hệ thống thông tin cơ sở và các phương tiện truyền thông khác.

1.2. Việc tuyên truyền phải được thực hiện một cách đa dạng, thực chất cả về nội dung và hình thức (pano, áp phích, video hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công tại Bộ phận một cửa, trên màn hình Led...); trong đó nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, phát huy vai trò của các Tổ công tác triển khai Đề án 06 tại các thôn, Tổ công nghệ số cộng đồng; tạo mã QRCode để người dân, doanh nghiệp truy cập trung tâm hướng dẫn các nghiệp vụ về định danh, dịch vụ công trực tuyến.

1.3. Nâng cao trách nhiệm công tác phối hợp giữa các ban, ngành, đơn vị có liên quan và các thôn trong công tác tham mưu thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06.

2. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, nhất là người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06

2.1. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp thường xuyên quan tâm, chỉ đạo, thúc đẩy, vào cuộc tích cực hơn nữa để triển khai thực hiện Đề án với quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt, có hiệu quả.

2.2. Thường xuyên quán triệt, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Đề án 06 trong việc phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã trong giai đoạn 2021-2030.

2.3. Có cơ chế, giải pháp nhằm kiểm tra, giám sát để hướng dẫn, giải đáp, khắc phục vướng mắc trong quá trình thực hiện cho các thôn.

2.4. Sử dụng kết quả triển khai, thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 là một trong những tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, bình xét thi đua hàng năm đối với thủ trưởng các ban, ngành, tổ chức, các cơ quan, đơn vị có liên quan và các thôn trên địa bàn xã.

3. Tiếp tục hoàn thiện thể chế, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho việc triển khai các nội dung của Đề án 06, nhất là đối với những nội dung mới chưa có tiền lệ

3.1. Từng cơ quan, đơn vị phải chủ động rà soát, đề xuất hoàn thiện hành lang pháp lý, nhất là xây dựng quy trình, quy định để thực hiện chuyển đổi phương thức hoạt động từ thủ công sang công nghệ hiện đại, trong đó ưu tiên tập trung xây dựng, sửa đổi, bổ sung nhanh nhất các văn bản quy phạm pháp luật phục vụ triển khai dịch vụ công trực tuyến, văn bản về định danh và xác thực điện tử.

3.2. Các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức, các cơ quan, đơn vị có liên quan và các thôn tập trung chỉ đạo hoặc tham mưu cho cấp có thẩm quyền chỉ đạo giải quyết dứt điểm các trường hợp vướng mắc để giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

4. Nâng cao hiệu quả thực hiện các dịch vụ công trực tuyến tạo thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp tham gia

4.1. Hoàn thiện cơ sở hạ tầng phục vụ việc thực hiện có hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến.

4.2. Hoàn thiện quy trình nghiệp vụ, số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã cung cấp trên môi trường mạng, kết nối các dịch vụ công trực tuyến với Cổng dịch vụ công quốc gia; rà soát, đánh giá và tái cấu trúc toàn bộ các dịch vụ công đã cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia bảo đảm đáp ứng nguyên tắc lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm.

4.3. Tập trung công tác số hóa kết quả công tác giải quyết thủ tục hành chính để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, đảm bảo không yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp thông tin nhiều lần khi thực hiện các thủ tục hành chính; trong đó đẩy nhanh việc số hóa dữ liệu hộ tịch của ngành Tư pháp, dữ liệu đất đai của ngành Tài nguyên và Môi trường, dữ liệu thông tin thuê bao điện thoại....nhằm hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung của xã.

4.4. Tập trung hoàn thành và triển khai 53 dịch vụ công thiết yếu (gồm 25 dịch vụ công tại Đề án 06 và 28 dịch vụ công theo Quyết định 442/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

4.5. Chủ động hướng dẫn, tổ chức triển khai số hóa, cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Tập trung triển khai các giải pháp nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng các dịch vụ công trực tuyến; thường xuyên đánh giá kết quả thực hiện thông qua mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

5. Tập trung xây dựng, hoàn thiện các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, kết nối dùng chung, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh

5.1. Khẩn trương nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu tại văn bản số 1552/BTTTT-THH ngày 26/4/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông (văn bản số 1552) để hoàn thành việc kết nối giữa Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính với CSDLQG về DC phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công theo Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ.

5.2. Rà soát, đánh giá an toàn thông tin, an ninh mạng các hệ thống thông tin, CSDL; chú trọng bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống và dữ liệu; khẩn trương khắc phục những hạn chế, bất cập về lỗ hổng bảo mật, tình trạng lộ lọt thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân, không để xảy ra bất cứ sơ hở, thiếu sót dẫn đến lộ, lọt dữ liệu.

5.3. Tiếp tục duy trì công tác “nuôi sống”, “làm sạch” CSDLQG về DC bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống”; tập trung xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu chuyên ngành; các dữ liệu của các ban, ngành phải được “làm sạch”, bổ sung, cập nhật theo nguyên tắc “đúng, đủ, sạch, sống” để kết nối, đồng bộ với CSDLQG về DC phục vụ xây dựng, triển khai các ứng dụng phục vụ phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và công dân số.

6. Đảm bảo nguồn nhân lực, kinh phí triển khai thực hiện Đề án 06

6.1. Tiến hành rà soát, kiện toàn Tổ công tác triển khai Đề án 06 các cấp trên địa bàn xã để tăng cường chỉ đạo thực hiện Đề án 06 có hiệu quả từ xã xuống các thôn.

6.2. Tăng cường đào tạo, thu hút, tuyển dụng, bố trí, đãi ngộ nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, hạn chế tình trạng chảy máu chất xám. Đảm bảo nguồn nhân lực tại các cấp, đặc biệt là cấp xã đáp ứng các yêu cầu triển khai các nhiệm vụ của Đề án 06; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng trình độ công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức; đề xuất cơ chế đặc thù để thu hút, sử dụng nhân lực chất lượng cao phục vụ quản trị, điều hành hệ thống cơ sở dữ liệu.

6.3. Bố trí kinh phí để đảm bảo triển khai nhanh, hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án 06, trước mắt tập trung kinh phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật đối với hệ thống công nghệ thông tin tại địa phương đảm bảo an ninh, an toàn theo Văn bản số 1552, kinh phí tuyên truyền; kinh phí đầu tư trang thiết bị đầu cuối cho cán bộ công chức, viên chức thực hiện giải quyết thủ tục hành chính.

III. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Nhiệm vụ chung

1.1. Đồng chí Chủ tịch UBND xã điều hành toàn diện việc tổ chức thực hiện Đề án số 06 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn xã. Chỉ đạo thực hiện hoặc lồng ghép các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp vào kế hoạch tổng thể giai đoạn của địa phương để triển khai thực hiện, đảm bảo hiệu quả, đáp ứng yêu cầu tiến độ được giao. Chỉ đạo rà soát nâng cấp, hoàn thiện cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin; tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu được giao quản lý để kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Chỉ đạo xây dựng, phát triển, duy trì, vận hành nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu với các cơ sở dữ liệu khác; sử dụng danh tính điện tử, tài khoản định danh điện tử để thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, bảo đảm bảo mật, an toàn, an ninh thông tin. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn quản lý tích cực phối hợp với lực lượng Công an thực hiện hiệu quả các nội dung liên quan triển khai thực hiện Đề án, tăng cường sự tham gia của người dân và doanh nghiệp vào hoạt động của cơ quan nhà nước.

1.2. Công an xã và Bộ phận Một cửa xã, Văn phòng UBND xã có trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn các ban, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan triển khai các nhiệm vụ của Đề án và kế hoạch này. Định kỳ hàng tháng, tổ chức họp để đánh giá tình hình kết quả thực hiện, kịp thời chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng vắc trong quá trình triển khai thực hiện.

1.3. Các ban, ngành, cơ quan, tổ chức trên cơ sở mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Đề án 06 có trách nhiệm: Tập trung tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, đảm bảo đúng tiến độ của Đề án và kế hoạch của UBND xã đề ra; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND xã về kết quả triển khai thực hiện. Phối hợp với Bộ phận Một cửa, Văn phòng UBND xã và các đơn vị có liên quan tiến hành rà soát, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, nâng cấp hoàn thiện hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo hiệu quả trong khai thác, tiết kiệm trong thực hiện, tránh lãng phí; đảm bảo an ninh, an toàn thông tin trong quá trình thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn xã.

2. Nhiệm vụ cụ thể

2.1. Công an xã

Ngoài nhiệm vụ chủ yếu được phân công trong Đề án theo hướng dẫn của ngành dọc, cần thực hiện:

- Phối hợp với Văn phòng UBND xã:

- Khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, báo cáo về Chủ tịch UBND thị xã - Trưởng Ban Chỉ đạo (qua Công an thị xã) trước ngày 18/03/2023 để tổng hợp theo dõi.

+ Ban hành tài liệu hướng dẫn các ban, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan trên địa bàn xã triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của Đề án và kế hoạch của UBND xã.

+ Xây dựng báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Văn phòng UBND thị xã và đồng chí Chủ tịch UBND xã đúng thời gian quy định.

- Phối hợp với Kế toán - Tài chính, Văn phòng UBND tham mưu công tác đảm bảo kinh phí hoạt động của các ban, ngành, tổ chức trong suốt quá trình thực hiện Đề án.

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND các ban, ngành, tổ chức tham mưu cho Chủ tịch UBND tiến hành sơ kết đánh giá kết quả thực hiện theo từng giai đoạn; đề xuất biểu dương, khen thưởng những tập thể, nhân làm tốt, có hiệu quả, cách làm hay sáng tạo; chấn chỉnh kịp thời những tập thể, nhân thực hiện không quyết liệt, kém hiệu quả, gây lãng phí.

2.2. Văn phòng UBND xã

- Trên cơ sở hướng dẫn của Văn phòng UBND thị xã, phối hợp với Công an xã để tiếp nhận, phát tài liệu hướng dẫn và triển khai kết nối, chia sẻ dữ liệu đối với các ban, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Cập nhật, chuẩn hóa danh mục tài liệu, hồ thủ tục hành chính trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính theo hướng dẫn của Văn phòng UBND thị xã.

- Tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của xã.

- Chủ trì, phối hợp với các ban, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Đề án 06 trên địa bàn xã; phối hợp với Công an xã xây dựng báo cáo kết quả triển khai thực hiện, báo cáo Văn phòng UBND thị xã và đồng chí Chủ tịch UBND xã đúng thời gian quy định.

- Phối hợp với Tài chính - Kế toán xã, Công an xã tham mưu cho Chủ tịch UBND xã đảm bảo kinh phí hoạt động của các ban, ngành, tổ chức trong suốt quá trình thực hiện Đề án.

- Phối hợp với các ban, ngành, tổ chức tham mưu lãnh đạo UBND xã tiến hành sơ kết đánh giá kết quả thực hiện theo từng giai đoạn; đề xuất biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân làm tốt, có hiệu quả, cách làm hay sáng tạo; chấn chỉnh kịp thời những tập thể, cá nhân thực hiện không quyết liệt, kém hiệu quả, gây lãng phí.

- Phối hợp thành viên Bộ phận Một cửa kịp thời tổ chức triển khai nâng cấp, hoàn thiện Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin của xã và các hệ thống thông tin dùng chung khác có nhu cầu kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm đáp ứng yêu cầu kết nối, khai thác dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, công tác quản lý nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã.

2.3. Văn hóa – Chính sách và Tư pháp

- Chủ trì, phối hợp với Công an xã và các đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ, tài liệu kỹ thuật liên quan đến việc kết nối, chia sẻ các hệ thống thông tin dùng chung với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phục vụ công tác kiểm tra, đánh giá an ninh mạng, an toàn thông tin các hệ thống thông tin của xã theo hướng dẫn, yêu cầu của UBND thị xã, Công an thị xã.

- Bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, đường truyền kết nối, quản lý, duy trì, vận hành, phát triển nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu thị xã (LGSP); đảm bảo việc kết nối nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu ổn định.

2.4. Tài chính - Kế toán

- Chủ trì, phối hợp Văn phòng UBND xã, Công an xã và các ban, ngành, tổ chức có liên quan dự trù kinh phí, báo cáo Chủ tịch UBND xã đề xuất cấp kinh phí thường xuyên trong dự toán ngân sách nhà nước hằng năm để triển khai thực hiện Đề án.

- Lập dự toán kinh phí hằng năm trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các quy định, văn bản hướng dẫn có liên quan.

2.5. Các ban, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan

Trên cơ sở hướng dẫn, chỉ đạo của ban ngành cấp trên và chỉ đạo của Chủ tịch UBND xã phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành trong xã tổ chức thực hiện nghiêm túc có hiệu quả mục tiêu, yêu cầu và nhiệm vụ Đề án đã đề ra.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ nội dung kế hoạch này, yêu cầu các ban, ngành, tổ chức và cá nhân liên quan thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả những nội dung chỉ đạo trong Đề án 06 của Chính phủ và chỉ đạo của Chủ tịch UBND xã được nêu trong Kế hoạch; báo cáo kết quả về Chủ tịch UBND xã (qua Công an xã) vào ngày 10 hàng tháng để tổng hợp, báo cáo Văn phòng UBND thị xã.

2. Công an xã chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND xã theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai, thực hiện; kịp thời phối hợp, trao đổi, hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc hoặc tham mưu, đề xuất, báo cáo Chủ tịch UBND xã để kịp thời chỉ đạo. Tham mưu, đề xuất UBND xã tiến hành sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai; tổng hợp tình hình, kết quả, báo cáo Chủ tịch UBND thị xã theo quy định.

3. Quá trình thực hiện, có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị kịp thời trao đổi về UBND xã (qua Công an xã) để hướng dẫn hoặc báo cáo Chủ tịch UBND xã để chỉ đạo giải quyết hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Nơi nhận:

- TT BCĐ Đề án 06 thị xã;

- TT. Đảng ủy; TT. HĐND xã;

- PCT UBND; TT UBND xã;

- Ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn xã;

- Cán bộ, công chức xã;

- Thôn trưởng các thôn;

- Lưu: CA, VP.

CHỦ TỊCH

1-removebg-preview

Cao Lương Ngọc

Kế hoạch đề án 06

Đăng lúc: 04/05/2023 16:55:32 (GMT+7)

Kế hoạch tổ chức thực hiện đề án 06

UỶ BAN NHÂN DÂN

PHÚ LÂM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 220/KH-UBND

Phú Lâm, ngày 17 tháng 03 năm 2023

KẾ HOẠCH

Thực hiện “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn xã Phú Lâm năm 2023


Thực hiện Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 14/3/2023 của Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn về việc thực hiện “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030” trên địa bàn thị xã năm 2023. UBND xã Phú Lâm xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổ chức quán triệt sâu sắc, triển khai kịp thời, đồng bộ, hiệu quả các chủ trương, mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ và giải pháp của “Đề án phát triển ứng

dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc

gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030” (gọi tắt là Đề án 06) trong năm

2023 và những năm tiếp theo; tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động

của cấp ủy các cấp, trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã trong công tác triển khai thực hiện.

2. Tập trung phấn đấu hoàn thành các mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể

trong ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (CSDLQG về DC), hệ thống

định danh và xác thực điện tử, thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử (CCCD)

để phục vụ 05 nhóm tiện ích, gồm: (1) Phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và

cung cấp dịch vụ công trực tuyến; (2) Phục vụ phát triển kinh tế, xã hội; (3) Phục vụ công dân số; (4) Hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư; (5) Phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp.

3. Phát huy vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong

công tác lãnh đạo, chỉ đạo theo tiêu chí: “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả, rõ trách nhiệm” trong triển khai thực hiện kế hoạch và trong công tác phối hợp tham mưu cho Tổ công tác triển khai Đề án 06 các cấp triển khai các nhiệm vụ của Đề án 06.

4. Phải xác định cụ thể các nội dung, nhiệm vụ, thời gian thực hiện và trách nhiệm hoàn thành để phân công cho các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan và các xã, phường trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 theo các phương châm: “Chủ động, không trông chờ chỉ đạo của cấp trên”, “làm đến đâu chắc đến đấy”, “giải quyết công việc linh hoạt, hiệu quả, khoa học” và “có lộ trình thực hiện cụ thể”.

II. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM

1. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, huy động sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trong thực hiện Đề án 06

1.1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về kết quả thực hiện Đề án 06 trong thời gian qua, nhất là các tiện ích mà người dân, doanh nghiệp được hưởng thông qua các kênh tuyên truyền như: Trên hệ thống loa phát thanh, trên nền tảng ứng dụng mạng internet, trên mạng xã hội, qua cổng thông tin điện tử UBND xã, trang thông tin điện tử của các ban ngành, đoàn thể, tổ chức, trên hệ thống thông tin cơ sở và các phương tiện truyền thông khác.

1.2. Việc tuyên truyền phải được thực hiện một cách đa dạng, thực chất cả về nội dung và hình thức (pano, áp phích, video hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công tại Bộ phận một cửa, trên màn hình Led...); trong đó nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, phát huy vai trò của các Tổ công tác triển khai Đề án 06 tại các thôn, Tổ công nghệ số cộng đồng; tạo mã QRCode để người dân, doanh nghiệp truy cập trung tâm hướng dẫn các nghiệp vụ về định danh, dịch vụ công trực tuyến.

1.3. Nâng cao trách nhiệm công tác phối hợp giữa các ban, ngành, đơn vị có liên quan và các thôn trong công tác tham mưu thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06.

2. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, nhất là người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06

2.1. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp thường xuyên quan tâm, chỉ đạo, thúc đẩy, vào cuộc tích cực hơn nữa để triển khai thực hiện Đề án với quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt, có hiệu quả.

2.2. Thường xuyên quán triệt, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Đề án 06 trong việc phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã trong giai đoạn 2021-2030.

2.3. Có cơ chế, giải pháp nhằm kiểm tra, giám sát để hướng dẫn, giải đáp, khắc phục vướng mắc trong quá trình thực hiện cho các thôn.

2.4. Sử dụng kết quả triển khai, thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 là một trong những tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, bình xét thi đua hàng năm đối với thủ trưởng các ban, ngành, tổ chức, các cơ quan, đơn vị có liên quan và các thôn trên địa bàn xã.

3. Tiếp tục hoàn thiện thể chế, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho việc triển khai các nội dung của Đề án 06, nhất là đối với những nội dung mới chưa có tiền lệ

3.1. Từng cơ quan, đơn vị phải chủ động rà soát, đề xuất hoàn thiện hành lang pháp lý, nhất là xây dựng quy trình, quy định để thực hiện chuyển đổi phương thức hoạt động từ thủ công sang công nghệ hiện đại, trong đó ưu tiên tập trung xây dựng, sửa đổi, bổ sung nhanh nhất các văn bản quy phạm pháp luật phục vụ triển khai dịch vụ công trực tuyến, văn bản về định danh và xác thực điện tử.

3.2. Các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức, các cơ quan, đơn vị có liên quan và các thôn tập trung chỉ đạo hoặc tham mưu cho cấp có thẩm quyền chỉ đạo giải quyết dứt điểm các trường hợp vướng mắc để giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

4. Nâng cao hiệu quả thực hiện các dịch vụ công trực tuyến tạo thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp tham gia

4.1. Hoàn thiện cơ sở hạ tầng phục vụ việc thực hiện có hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến.

4.2. Hoàn thiện quy trình nghiệp vụ, số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã cung cấp trên môi trường mạng, kết nối các dịch vụ công trực tuyến với Cổng dịch vụ công quốc gia; rà soát, đánh giá và tái cấu trúc toàn bộ các dịch vụ công đã cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia bảo đảm đáp ứng nguyên tắc lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm.

4.3. Tập trung công tác số hóa kết quả công tác giải quyết thủ tục hành chính để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, đảm bảo không yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp thông tin nhiều lần khi thực hiện các thủ tục hành chính; trong đó đẩy nhanh việc số hóa dữ liệu hộ tịch của ngành Tư pháp, dữ liệu đất đai của ngành Tài nguyên và Môi trường, dữ liệu thông tin thuê bao điện thoại....nhằm hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung của xã.

4.4. Tập trung hoàn thành và triển khai 53 dịch vụ công thiết yếu (gồm 25 dịch vụ công tại Đề án 06 và 28 dịch vụ công theo Quyết định 442/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

4.5. Chủ động hướng dẫn, tổ chức triển khai số hóa, cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Tập trung triển khai các giải pháp nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng các dịch vụ công trực tuyến; thường xuyên đánh giá kết quả thực hiện thông qua mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

5. Tập trung xây dựng, hoàn thiện các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, kết nối dùng chung, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh

5.1. Khẩn trương nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu tại văn bản số 1552/BTTTT-THH ngày 26/4/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông (văn bản số 1552) để hoàn thành việc kết nối giữa Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính với CSDLQG về DC phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công theo Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ.

5.2. Rà soát, đánh giá an toàn thông tin, an ninh mạng các hệ thống thông tin, CSDL; chú trọng bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống và dữ liệu; khẩn trương khắc phục những hạn chế, bất cập về lỗ hổng bảo mật, tình trạng lộ lọt thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân, không để xảy ra bất cứ sơ hở, thiếu sót dẫn đến lộ, lọt dữ liệu.

5.3. Tiếp tục duy trì công tác “nuôi sống”, “làm sạch” CSDLQG về DC bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống”; tập trung xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu chuyên ngành; các dữ liệu của các ban, ngành phải được “làm sạch”, bổ sung, cập nhật theo nguyên tắc “đúng, đủ, sạch, sống” để kết nối, đồng bộ với CSDLQG về DC phục vụ xây dựng, triển khai các ứng dụng phục vụ phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và công dân số.

6. Đảm bảo nguồn nhân lực, kinh phí triển khai thực hiện Đề án 06

6.1. Tiến hành rà soát, kiện toàn Tổ công tác triển khai Đề án 06 các cấp trên địa bàn xã để tăng cường chỉ đạo thực hiện Đề án 06 có hiệu quả từ xã xuống các thôn.

6.2. Tăng cường đào tạo, thu hút, tuyển dụng, bố trí, đãi ngộ nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, hạn chế tình trạng chảy máu chất xám. Đảm bảo nguồn nhân lực tại các cấp, đặc biệt là cấp xã đáp ứng các yêu cầu triển khai các nhiệm vụ của Đề án 06; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng trình độ công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức; đề xuất cơ chế đặc thù để thu hút, sử dụng nhân lực chất lượng cao phục vụ quản trị, điều hành hệ thống cơ sở dữ liệu.

6.3. Bố trí kinh phí để đảm bảo triển khai nhanh, hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án 06, trước mắt tập trung kinh phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật đối với hệ thống công nghệ thông tin tại địa phương đảm bảo an ninh, an toàn theo Văn bản số 1552, kinh phí tuyên truyền; kinh phí đầu tư trang thiết bị đầu cuối cho cán bộ công chức, viên chức thực hiện giải quyết thủ tục hành chính.

III. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Nhiệm vụ chung

1.1. Đồng chí Chủ tịch UBND xã điều hành toàn diện việc tổ chức thực hiện Đề án số 06 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn xã. Chỉ đạo thực hiện hoặc lồng ghép các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp vào kế hoạch tổng thể giai đoạn của địa phương để triển khai thực hiện, đảm bảo hiệu quả, đáp ứng yêu cầu tiến độ được giao. Chỉ đạo rà soát nâng cấp, hoàn thiện cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin; tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu được giao quản lý để kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Chỉ đạo xây dựng, phát triển, duy trì, vận hành nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu với các cơ sở dữ liệu khác; sử dụng danh tính điện tử, tài khoản định danh điện tử để thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, bảo đảm bảo mật, an toàn, an ninh thông tin. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn quản lý tích cực phối hợp với lực lượng Công an thực hiện hiệu quả các nội dung liên quan triển khai thực hiện Đề án, tăng cường sự tham gia của người dân và doanh nghiệp vào hoạt động của cơ quan nhà nước.

1.2. Công an xã và Bộ phận Một cửa xã, Văn phòng UBND xã có trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn các ban, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan triển khai các nhiệm vụ của Đề án và kế hoạch này. Định kỳ hàng tháng, tổ chức họp để đánh giá tình hình kết quả thực hiện, kịp thời chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng vắc trong quá trình triển khai thực hiện.

1.3. Các ban, ngành, cơ quan, tổ chức trên cơ sở mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Đề án 06 có trách nhiệm: Tập trung tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, đảm bảo đúng tiến độ của Đề án và kế hoạch của UBND xã đề ra; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND xã về kết quả triển khai thực hiện. Phối hợp với Bộ phận Một cửa, Văn phòng UBND xã và các đơn vị có liên quan tiến hành rà soát, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, nâng cấp hoàn thiện hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo hiệu quả trong khai thác, tiết kiệm trong thực hiện, tránh lãng phí; đảm bảo an ninh, an toàn thông tin trong quá trình thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn xã.

2. Nhiệm vụ cụ thể

2.1. Công an xã

Ngoài nhiệm vụ chủ yếu được phân công trong Đề án theo hướng dẫn của ngành dọc, cần thực hiện:

- Phối hợp với Văn phòng UBND xã:

- Khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, báo cáo về Chủ tịch UBND thị xã - Trưởng Ban Chỉ đạo (qua Công an thị xã) trước ngày 18/03/2023 để tổng hợp theo dõi.

+ Ban hành tài liệu hướng dẫn các ban, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan trên địa bàn xã triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của Đề án và kế hoạch của UBND xã.

+ Xây dựng báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Văn phòng UBND thị xã và đồng chí Chủ tịch UBND xã đúng thời gian quy định.

- Phối hợp với Kế toán - Tài chính, Văn phòng UBND tham mưu công tác đảm bảo kinh phí hoạt động của các ban, ngành, tổ chức trong suốt quá trình thực hiện Đề án.

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND các ban, ngành, tổ chức tham mưu cho Chủ tịch UBND tiến hành sơ kết đánh giá kết quả thực hiện theo từng giai đoạn; đề xuất biểu dương, khen thưởng những tập thể, nhân làm tốt, có hiệu quả, cách làm hay sáng tạo; chấn chỉnh kịp thời những tập thể, nhân thực hiện không quyết liệt, kém hiệu quả, gây lãng phí.

2.2. Văn phòng UBND xã

- Trên cơ sở hướng dẫn của Văn phòng UBND thị xã, phối hợp với Công an xã để tiếp nhận, phát tài liệu hướng dẫn và triển khai kết nối, chia sẻ dữ liệu đối với các ban, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Cập nhật, chuẩn hóa danh mục tài liệu, hồ thủ tục hành chính trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính theo hướng dẫn của Văn phòng UBND thị xã.

- Tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của xã.

- Chủ trì, phối hợp với các ban, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Đề án 06 trên địa bàn xã; phối hợp với Công an xã xây dựng báo cáo kết quả triển khai thực hiện, báo cáo Văn phòng UBND thị xã và đồng chí Chủ tịch UBND xã đúng thời gian quy định.

- Phối hợp với Tài chính - Kế toán xã, Công an xã tham mưu cho Chủ tịch UBND xã đảm bảo kinh phí hoạt động của các ban, ngành, tổ chức trong suốt quá trình thực hiện Đề án.

- Phối hợp với các ban, ngành, tổ chức tham mưu lãnh đạo UBND xã tiến hành sơ kết đánh giá kết quả thực hiện theo từng giai đoạn; đề xuất biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân làm tốt, có hiệu quả, cách làm hay sáng tạo; chấn chỉnh kịp thời những tập thể, cá nhân thực hiện không quyết liệt, kém hiệu quả, gây lãng phí.

- Phối hợp thành viên Bộ phận Một cửa kịp thời tổ chức triển khai nâng cấp, hoàn thiện Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin của xã và các hệ thống thông tin dùng chung khác có nhu cầu kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm đáp ứng yêu cầu kết nối, khai thác dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, công tác quản lý nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã.

2.3. Văn hóa – Chính sách và Tư pháp

- Chủ trì, phối hợp với Công an xã và các đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ, tài liệu kỹ thuật liên quan đến việc kết nối, chia sẻ các hệ thống thông tin dùng chung với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phục vụ công tác kiểm tra, đánh giá an ninh mạng, an toàn thông tin các hệ thống thông tin của xã theo hướng dẫn, yêu cầu của UBND thị xã, Công an thị xã.

- Bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, đường truyền kết nối, quản lý, duy trì, vận hành, phát triển nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu thị xã (LGSP); đảm bảo việc kết nối nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu ổn định.

2.4. Tài chính - Kế toán

- Chủ trì, phối hợp Văn phòng UBND xã, Công an xã và các ban, ngành, tổ chức có liên quan dự trù kinh phí, báo cáo Chủ tịch UBND xã đề xuất cấp kinh phí thường xuyên trong dự toán ngân sách nhà nước hằng năm để triển khai thực hiện Đề án.

- Lập dự toán kinh phí hằng năm trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các quy định, văn bản hướng dẫn có liên quan.

2.5. Các ban, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan

Trên cơ sở hướng dẫn, chỉ đạo của ban ngành cấp trên và chỉ đạo của Chủ tịch UBND xã phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành trong xã tổ chức thực hiện nghiêm túc có hiệu quả mục tiêu, yêu cầu và nhiệm vụ Đề án đã đề ra.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ nội dung kế hoạch này, yêu cầu các ban, ngành, tổ chức và cá nhân liên quan thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả những nội dung chỉ đạo trong Đề án 06 của Chính phủ và chỉ đạo của Chủ tịch UBND xã được nêu trong Kế hoạch; báo cáo kết quả về Chủ tịch UBND xã (qua Công an xã) vào ngày 10 hàng tháng để tổng hợp, báo cáo Văn phòng UBND thị xã.

2. Công an xã chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND xã theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai, thực hiện; kịp thời phối hợp, trao đổi, hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc hoặc tham mưu, đề xuất, báo cáo Chủ tịch UBND xã để kịp thời chỉ đạo. Tham mưu, đề xuất UBND xã tiến hành sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai; tổng hợp tình hình, kết quả, báo cáo Chủ tịch UBND thị xã theo quy định.

3. Quá trình thực hiện, có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị kịp thời trao đổi về UBND xã (qua Công an xã) để hướng dẫn hoặc báo cáo Chủ tịch UBND xã để chỉ đạo giải quyết hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Nơi nhận:

- TT BCĐ Đề án 06 thị xã;

- TT. Đảng ủy; TT. HĐND xã;

- PCT UBND; TT UBND xã;

- Ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn xã;

- Cán bộ, công chức xã;

- Thôn trưởng các thôn;

- Lưu: CA, VP.

CHỦ TỊCH

1-removebg-preview

Cao Lương Ngọc

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

Công khai giải quyết thủ tục hành chính công