Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
48867

Tổ chức thực hiện và đăng ký mô hình điểm đề án 06

Ngày 04/05/2023 16:55:32

Tổ chức thực hiện đề án 06

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ PHÚ LÂM


Số: 379 /CV-UBND

V/v tổ chức triển khai và đăng ký mô hình điểm của Đề án 06 trên địa bàn xã Phú Lâm

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Phú Lâm, ngày 04 tháng 05 năm 2023

Kính gửi:

- Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn;

- Tổ công tác Đề án 06 thị xã;

- Công an thị xã Nghi Sơn;

- BTV Đảng uỷ xã Phú Lâm;

- Các ban, ngành, đoàn thể và các đơn vị trên địa bàn xã.

Thực hiện Công văn số 4271/UBND-KSTTHCNC ngày 03/4/2023 và Công văn số 5463/UBND-KSTTHCNC ngày 20/4/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc thực hiện các nhiệm vụ và xây dựng, triển khai “Mô hình điểm” của Đề án 06 tại các đơn vị, địa phương; Công văn số 1769/UBND-CANS ngày 26/4/2023 của UBND thị xã Nghi Sơn về việc tổ chức triển khai và đăng ký mô hình điểm của Đề án 06 trên địa bàn thị xã.

Để triển khai nghiêm túc, có hiệu quả chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa và cụ thể hóa các nội dung trong Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 14/3/2023 của UBND thị xã về triển khai thực hiện “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030” trên địa bàn thị xã năm 2023, Chủ tịch UBND - Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 đăng ký mô hình điểm trong triển khai Đề án 06 như sau:

I. MÔ HÌNH ĐĂNG KÝ

Mô hình 2 : Công dân số

1. Mục tiêu: Đảm bảo công dân đủ điều kiện được trang bị các công cụ thiết yếu: Thẻ CCCD gắn chíp điện tử, ứng dụng VNeID để tham gia trên môi trường điện tử.

2. Phạm vi triển khai: Trên địa bàn xã Phú Lâm.

3. Yêu cầu

- 100% cán bộ, đảng viên, nhân dân được cấp thẻ CCCD gắn chíp điện tử, ứng dụng VNeID; 70% công dân cài VNeID mức 1 và 50%/70% mức 2.

- Học sinh trên địa bàn được đào tạo, tập huấn sử dụng dịch vụ công để làm tình nguyện viên hướng dẫn, hỗ trợ người dân tham gia dịch vụ công. Thúc đẩy thành phong trào đoàn viên, thanh niên, hội phụ nữ…

- Rà soát, thực hiện đảm bảo toàn bộ công dân được cấp tài khoản định danh điện tử thực hiện đăng ký và sử dụng chữ ký số.

- 100% công dân phản ánh tố giác, tin báo về tội phạm qua VNeID.

4. Về điều kiện triển khai: Công dân đủ điều kiện đến cơ quan Công an cấp thẻ CCCD gắn chíp điện tử và ứng dụng VNeID (mức 1 hoặc mức 2).

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Để đảm bảo thực hiện tốt mô hình: Công dân số, Chủ tịch UBND - Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 xã đề nghị:

1. Ban chỉ đạo Đề án 06 xã

- Bám sát mục đích, yêu cầu và nhiệm vụ cụ thể đề ra trong Kế hoạch số 220/KH-UBND ngày 17/3/2023 của UBND Thực hiện “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn năm 2023 để triển khai thực hiện quyết liệt; đồng thời, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc tổ chức thực hiện, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả các phần việc đã được giao liên quan đến Đề án 06.

- Tăng cường công tác tuyên truyền về Đề án 06; tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến, tiện ích của các loại dịch vụ công, thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến; lợi ích, hiệu quả của việc sử dụng ứng dụng VNeID, sử dụng thẻ Căn cước công dân (CCCD) gắn chíp, tài khoản định danh điện tử theo phương châm “dễ làm trước, khó làm sau; tập trung làm trước, riêng lẻ làm sau”. Việc tuyên truyền phải áp dụng các hình thức phong phú, đa dạng, trọng tâm là trên các phương tiện thông tin đại chúng hệ thống Đài truyền thanh, qua mạng xã hội Zalo, Facebook, qua các trang fanpape, qua Trang thông tin điện tử các cơ quan, đơn vị và các thôn và trên nền tảng ứng dụng mạng internet… Yêu cầu 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên, hội viên, thôn trưởng các thôn... trên địa bàn “gương mẫu, đi đầu” cài đặt ứng dụng VNeID, đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, thực hiện các giao dịch hoàn toàn trên môi trường điện tử và tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện, tạo dấu ấn và không khí lan tỏa trong các tầng lớp Nhân dân.

- Bộ phận Một cửa của đẩy mạnh việc khai thác, sử dụng thông tin dân cư trong việc giải quyết thủ tục hành chính, tuyệt đối tránh tình trạng hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính đã được kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhưng vẫn hạn chế khai thác, sử dụng thông tin dân cư trong giải quyết thủ tục hành chính; không được gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực khi giải quyết công việc với công dân.

2. Công an

- Với vai trò là Cơ quan thường trực của Tổ công tác triển khai Đề án 06 phải kịp thời nắm lộ trình, tiến độ công việc, rà soát, nhận diện những nguy cơ, “điểm nghẽn” làm chậm tiến độ triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn. Đồng thời, nhận diện những nguy cơ “điểm nghẽn” làm chậm tiến độ đối với việc thực hiện các nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị và các thôn; qua đó phối hợp với các phòng, ban, ngành có liên quan tham mưu Chủ tịch UBND giải quyết, tháo gỡ, khắc phục kịp thời những tồn tại, khó khăn, vướng mắc, không để ảnh hưởng đến các nhiệm vụ khác từ xã đến thôn theo nguyên tắc văn minh, phát triển kinh tế và phòng chống tội phạm.

- Phối hợp với Văn phòng UBND thành lập Tổ công tác kiểm tra công vụ, chấn chỉnh việc triển khai thực hiện Đề án 06, Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ đề xuất kiểm điểm, xử lý nghiêm khắc đối với các đơn vị, bộ phận chuyên môn có thẩm quyền, chức năng tra cứu thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhưng không thực hiện, vẫn yêu cầu công dân cung cấp Giấy xác nhận thông tin về cư trú khi thực hiện thủ tục hành chính và các giao dịch; gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực khi giải quyết công việc với cá nhân và tổ chức (Hoàn thành trong tháng 4/2023).

- Hỗ trợ cá nhân và tổ chức trong công tác cấp CCCD gắn chíp điện tử, cấp định danh điện tử và triển khai các mô hình điểm tại nhà văn hóa, khu vực tập trung đông người... để tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

- Tổng hợp kết quả triển khai mô hình điểm của các cơ quan, đơn vị; báo cáo về Tổ công tác triển khai Đề án 06 thị xã theo quy định.

3. Công chức Văn phòng UBND

Chủ trì, phối hợp với Công an thành lập Tổ công tác để kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ Đề án 06 tại đơn vị theo nội dung Kế hoạch số 220/KH-UBND ngày 17/3/2023 của UBND xã về Thực hiện “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn xã Phú Lâm năm 2023.

4. Công chức Văn hóa xã, Đài truyền thanh

- Phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông, công nghệ thông tin trên địa bàn bảo đảm hạ tầng, đường truyền kết nối, quản lý duy trì, vận hành, phát triển nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu hoạt động ổn định, đáp ứng yêu cầu tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ phát triển Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, thúc đẩy chuyển đổi số.

- Hướng dẫn các thôn thực hiện tốt công tác tuyên truyền về Đề án 06, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng VNeID, tài khoản mức 2 tương đương với thẻ CCCD, BHYT; tuyên truyền sử dụng CCCD, thiết bị đọc mã QR Code, chíp trên thẻ CCCD để đảm bảo quyền lợi của Nhân dân khi bỏ Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú bằng giấy.

- Xây dựng chuyên mục, biên tập tin, bài tuyên truyền nội dung Đề án 06, tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh, Trang thông tin điện tử để người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng VNeID, tài khoản mức 2; tuyên truyền sử dụng CCCD, thiết bị đọc mã QR Code, chíp trên thẻ CCCD để đảm bảo quyền lợi của Nhân dân khi bỏ Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú bằng giấy; tuyên truyền công tác triển khai mã QR Code tại các thôn để người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, đặc biệt là các dịch vụ công thiết yếu.

5. Công chức Tài chính - Kế toán

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu, đề xuất bố trí kinh phí để triển khai thực hiện “Mô hình điểm” của Đề án 06.

6. Tổ công nghệ số

- Chỉ đạo quyết liệt, phát huy tốt vai trò của Tổ công nghệ số cộng đồng, tích cực tuyên truyền, vận động người dân phối hợp, hỗ trợ lực lượng Công an rà soát, thu thập, cập nhật, chỉnh sửa thông tin công dân, bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống”.

Chủ tịch UBND yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan, các ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội và các thôn khẩn trương triển khai thực hiện;

Nơi nhận:

- UBND thị xã (để b/cáo);

- Công an thị xã (để b/cáo);

- TT ĐU, HĐND, UBND xã (để c/đạo);

- TT MTTQ và các đoàn thể xã (để p/hợp t/hiện),

- Lưu: VP, CAX.

CHỦ TỊCH

Đã ký

Cao Lương Ngọc

Tổ chức thực hiện và đăng ký mô hình điểm đề án 06

Đăng lúc: 04/05/2023 16:55:32 (GMT+7)

Tổ chức thực hiện đề án 06

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ PHÚ LÂM


Số: 379 /CV-UBND

V/v tổ chức triển khai và đăng ký mô hình điểm của Đề án 06 trên địa bàn xã Phú Lâm

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Phú Lâm, ngày 04 tháng 05 năm 2023

Kính gửi:

- Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn;

- Tổ công tác Đề án 06 thị xã;

- Công an thị xã Nghi Sơn;

- BTV Đảng uỷ xã Phú Lâm;

- Các ban, ngành, đoàn thể và các đơn vị trên địa bàn xã.

Thực hiện Công văn số 4271/UBND-KSTTHCNC ngày 03/4/2023 và Công văn số 5463/UBND-KSTTHCNC ngày 20/4/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc thực hiện các nhiệm vụ và xây dựng, triển khai “Mô hình điểm” của Đề án 06 tại các đơn vị, địa phương; Công văn số 1769/UBND-CANS ngày 26/4/2023 của UBND thị xã Nghi Sơn về việc tổ chức triển khai và đăng ký mô hình điểm của Đề án 06 trên địa bàn thị xã.

Để triển khai nghiêm túc, có hiệu quả chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa và cụ thể hóa các nội dung trong Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 14/3/2023 của UBND thị xã về triển khai thực hiện “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030” trên địa bàn thị xã năm 2023, Chủ tịch UBND - Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 đăng ký mô hình điểm trong triển khai Đề án 06 như sau:

I. MÔ HÌNH ĐĂNG KÝ

Mô hình 2 : Công dân số

1. Mục tiêu: Đảm bảo công dân đủ điều kiện được trang bị các công cụ thiết yếu: Thẻ CCCD gắn chíp điện tử, ứng dụng VNeID để tham gia trên môi trường điện tử.

2. Phạm vi triển khai: Trên địa bàn xã Phú Lâm.

3. Yêu cầu

- 100% cán bộ, đảng viên, nhân dân được cấp thẻ CCCD gắn chíp điện tử, ứng dụng VNeID; 70% công dân cài VNeID mức 1 và 50%/70% mức 2.

- Học sinh trên địa bàn được đào tạo, tập huấn sử dụng dịch vụ công để làm tình nguyện viên hướng dẫn, hỗ trợ người dân tham gia dịch vụ công. Thúc đẩy thành phong trào đoàn viên, thanh niên, hội phụ nữ…

- Rà soát, thực hiện đảm bảo toàn bộ công dân được cấp tài khoản định danh điện tử thực hiện đăng ký và sử dụng chữ ký số.

- 100% công dân phản ánh tố giác, tin báo về tội phạm qua VNeID.

4. Về điều kiện triển khai: Công dân đủ điều kiện đến cơ quan Công an cấp thẻ CCCD gắn chíp điện tử và ứng dụng VNeID (mức 1 hoặc mức 2).

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Để đảm bảo thực hiện tốt mô hình: Công dân số, Chủ tịch UBND - Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 xã đề nghị:

1. Ban chỉ đạo Đề án 06 xã

- Bám sát mục đích, yêu cầu và nhiệm vụ cụ thể đề ra trong Kế hoạch số 220/KH-UBND ngày 17/3/2023 của UBND Thực hiện “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn năm 2023 để triển khai thực hiện quyết liệt; đồng thời, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc tổ chức thực hiện, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả các phần việc đã được giao liên quan đến Đề án 06.

- Tăng cường công tác tuyên truyền về Đề án 06; tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến, tiện ích của các loại dịch vụ công, thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến; lợi ích, hiệu quả của việc sử dụng ứng dụng VNeID, sử dụng thẻ Căn cước công dân (CCCD) gắn chíp, tài khoản định danh điện tử theo phương châm “dễ làm trước, khó làm sau; tập trung làm trước, riêng lẻ làm sau”. Việc tuyên truyền phải áp dụng các hình thức phong phú, đa dạng, trọng tâm là trên các phương tiện thông tin đại chúng hệ thống Đài truyền thanh, qua mạng xã hội Zalo, Facebook, qua các trang fanpape, qua Trang thông tin điện tử các cơ quan, đơn vị và các thôn và trên nền tảng ứng dụng mạng internet… Yêu cầu 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên, hội viên, thôn trưởng các thôn... trên địa bàn “gương mẫu, đi đầu” cài đặt ứng dụng VNeID, đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, thực hiện các giao dịch hoàn toàn trên môi trường điện tử và tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện, tạo dấu ấn và không khí lan tỏa trong các tầng lớp Nhân dân.

- Bộ phận Một cửa của đẩy mạnh việc khai thác, sử dụng thông tin dân cư trong việc giải quyết thủ tục hành chính, tuyệt đối tránh tình trạng hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính đã được kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhưng vẫn hạn chế khai thác, sử dụng thông tin dân cư trong giải quyết thủ tục hành chính; không được gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực khi giải quyết công việc với công dân.

2. Công an

- Với vai trò là Cơ quan thường trực của Tổ công tác triển khai Đề án 06 phải kịp thời nắm lộ trình, tiến độ công việc, rà soát, nhận diện những nguy cơ, “điểm nghẽn” làm chậm tiến độ triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn. Đồng thời, nhận diện những nguy cơ “điểm nghẽn” làm chậm tiến độ đối với việc thực hiện các nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị và các thôn; qua đó phối hợp với các phòng, ban, ngành có liên quan tham mưu Chủ tịch UBND giải quyết, tháo gỡ, khắc phục kịp thời những tồn tại, khó khăn, vướng mắc, không để ảnh hưởng đến các nhiệm vụ khác từ xã đến thôn theo nguyên tắc văn minh, phát triển kinh tế và phòng chống tội phạm.

- Phối hợp với Văn phòng UBND thành lập Tổ công tác kiểm tra công vụ, chấn chỉnh việc triển khai thực hiện Đề án 06, Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ đề xuất kiểm điểm, xử lý nghiêm khắc đối với các đơn vị, bộ phận chuyên môn có thẩm quyền, chức năng tra cứu thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhưng không thực hiện, vẫn yêu cầu công dân cung cấp Giấy xác nhận thông tin về cư trú khi thực hiện thủ tục hành chính và các giao dịch; gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực khi giải quyết công việc với cá nhân và tổ chức (Hoàn thành trong tháng 4/2023).

- Hỗ trợ cá nhân và tổ chức trong công tác cấp CCCD gắn chíp điện tử, cấp định danh điện tử và triển khai các mô hình điểm tại nhà văn hóa, khu vực tập trung đông người... để tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

- Tổng hợp kết quả triển khai mô hình điểm của các cơ quan, đơn vị; báo cáo về Tổ công tác triển khai Đề án 06 thị xã theo quy định.

3. Công chức Văn phòng UBND

Chủ trì, phối hợp với Công an thành lập Tổ công tác để kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ Đề án 06 tại đơn vị theo nội dung Kế hoạch số 220/KH-UBND ngày 17/3/2023 của UBND xã về Thực hiện “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn xã Phú Lâm năm 2023.

4. Công chức Văn hóa xã, Đài truyền thanh

- Phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông, công nghệ thông tin trên địa bàn bảo đảm hạ tầng, đường truyền kết nối, quản lý duy trì, vận hành, phát triển nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu hoạt động ổn định, đáp ứng yêu cầu tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ phát triển Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, thúc đẩy chuyển đổi số.

- Hướng dẫn các thôn thực hiện tốt công tác tuyên truyền về Đề án 06, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng VNeID, tài khoản mức 2 tương đương với thẻ CCCD, BHYT; tuyên truyền sử dụng CCCD, thiết bị đọc mã QR Code, chíp trên thẻ CCCD để đảm bảo quyền lợi của Nhân dân khi bỏ Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú bằng giấy.

- Xây dựng chuyên mục, biên tập tin, bài tuyên truyền nội dung Đề án 06, tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh, Trang thông tin điện tử để người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng VNeID, tài khoản mức 2; tuyên truyền sử dụng CCCD, thiết bị đọc mã QR Code, chíp trên thẻ CCCD để đảm bảo quyền lợi của Nhân dân khi bỏ Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú bằng giấy; tuyên truyền công tác triển khai mã QR Code tại các thôn để người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, đặc biệt là các dịch vụ công thiết yếu.

5. Công chức Tài chính - Kế toán

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu, đề xuất bố trí kinh phí để triển khai thực hiện “Mô hình điểm” của Đề án 06.

6. Tổ công nghệ số

- Chỉ đạo quyết liệt, phát huy tốt vai trò của Tổ công nghệ số cộng đồng, tích cực tuyên truyền, vận động người dân phối hợp, hỗ trợ lực lượng Công an rà soát, thu thập, cập nhật, chỉnh sửa thông tin công dân, bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống”.

Chủ tịch UBND yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan, các ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội và các thôn khẩn trương triển khai thực hiện;

Nơi nhận:

- UBND thị xã (để b/cáo);

- Công an thị xã (để b/cáo);

- TT ĐU, HĐND, UBND xã (để c/đạo);

- TT MTTQ và các đoàn thể xã (để p/hợp t/hiện),

- Lưu: VP, CAX.

CHỦ TỊCH

Đã ký

Cao Lương Ngọc

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

Công khai giải quyết thủ tục hành chính công