Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
48867

Công khai kết quả xét nguồn gốc đất Nhà máy điện năng lượng mặt trời

Ngày 01/01/1970 08:00:00

Công khai két quả xét nguồn gốc đất Nhà máy năng lượng mặt trời xã Phú Lâm

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ PHÚ LÂM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: /TBCK -UBND Phú Lâm, ngày tháng năm 2023 THÔNG BÁO Công khai kết quả họp ngày 12/7/2023 về việc xác định nguồn gốc, thời điểm, quá trình và hiện trạng sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dự án Nhà máy điện mặt trời Thanh Hoá I, tại xã Phú Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; Nghị định số 43/2014NĐ/CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều luật Đất đai; Nghị định số 47/2014NĐ/CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; Căn cứ Hướng dẫn số 01/HD-STNMT ngày 04/01/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa; Căn cứ kết quả họp ngày 12/7/2023 của hội đồng xác định nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất xã Phú Lâm UBND xã Phú Lâm Thông báo công khai kết quả họp ngày 12/7/2023 về việc xác định nguồn gốc, thời điểm, quá trình và hiện trạng sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dự án Nhà máy điện mặt trời Thanh Hoá I, tại xã Phú Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa để toàn thể nhân dân được biết về nguồn gốc, thời điểm, quá trình và hiện trạng sử dụng đất. Thời gian công khai: Trong vòng 15 ngày (Mười lăm ngày) kể từ ngày thông báo công khai (Có danh sách chi tiết kèm theo) Địa điểm công khai: Tại hội trường nhà văn hoá đa năng UBND xã Phú Lâm và hội trường nhà văn hoá thôn Hợp Nhất Lưu ý: Nếu hộ gia đình, cá nhân nào có băn khoăn, vướng mắc và có các ý kiến khác đề nghị báo cáo phản hồi bằng văn bản hoặc ý kiến trực tiếp về UBND xã Phú Lâm trước ngày 30 tháng 7 năm 2023 để UBND xã có cơ sở xem xét chỉnh sửa. Quá thời hạn nêu trên UBND xã từ chối tiếp nhận thông tin phản hồi khác và thống nhất với kết quả xác định nguồn gốc, thời điểm, quá trình và hiện trạng sử dụng đất đã được hội đồng xác định như trên, để làm cơ sở cho UBND xã hoàn thiện hồ sơ trình thu hồi đất theo quy định. Nơi nhận: - Như kính gửi; - Lưu VP. CHỦ TỊCH Cao Lương Ngọc

Công khai kết quả xét nguồn gốc đất Nhà máy điện năng lượng mặt trời

Đăng lúc: 01/01/1970 08:00:00 (GMT+7)

Công khai két quả xét nguồn gốc đất Nhà máy năng lượng mặt trời xã Phú Lâm

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ PHÚ LÂM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: /TBCK -UBND Phú Lâm, ngày tháng năm 2023 THÔNG BÁO Công khai kết quả họp ngày 12/7/2023 về việc xác định nguồn gốc, thời điểm, quá trình và hiện trạng sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dự án Nhà máy điện mặt trời Thanh Hoá I, tại xã Phú Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; Nghị định số 43/2014NĐ/CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều luật Đất đai; Nghị định số 47/2014NĐ/CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; Căn cứ Hướng dẫn số 01/HD-STNMT ngày 04/01/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa; Căn cứ kết quả họp ngày 12/7/2023 của hội đồng xác định nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất xã Phú Lâm UBND xã Phú Lâm Thông báo công khai kết quả họp ngày 12/7/2023 về việc xác định nguồn gốc, thời điểm, quá trình và hiện trạng sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dự án Nhà máy điện mặt trời Thanh Hoá I, tại xã Phú Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa để toàn thể nhân dân được biết về nguồn gốc, thời điểm, quá trình và hiện trạng sử dụng đất. Thời gian công khai: Trong vòng 15 ngày (Mười lăm ngày) kể từ ngày thông báo công khai (Có danh sách chi tiết kèm theo) Địa điểm công khai: Tại hội trường nhà văn hoá đa năng UBND xã Phú Lâm và hội trường nhà văn hoá thôn Hợp Nhất Lưu ý: Nếu hộ gia đình, cá nhân nào có băn khoăn, vướng mắc và có các ý kiến khác đề nghị báo cáo phản hồi bằng văn bản hoặc ý kiến trực tiếp về UBND xã Phú Lâm trước ngày 30 tháng 7 năm 2023 để UBND xã có cơ sở xem xét chỉnh sửa. Quá thời hạn nêu trên UBND xã từ chối tiếp nhận thông tin phản hồi khác và thống nhất với kết quả xác định nguồn gốc, thời điểm, quá trình và hiện trạng sử dụng đất đã được hội đồng xác định như trên, để làm cơ sở cho UBND xã hoàn thiện hồ sơ trình thu hồi đất theo quy định. Nơi nhận: - Như kính gửi; - Lưu VP. CHỦ TỊCH Cao Lương Ngọc
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

Công khai giải quyết thủ tục hành chính công