Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
48867

Quyết định

Ngày 26/07/2023 16:57:16

Quyết định về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hộ ông Hồ Ngọc Cừ và hộ ông Nguyễn Văn Bảy ở xã Phú Lâm

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ NGHI SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: /QĐ-UBND Nghi Sơn, ngày tháng năm 2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ ông Hồ Ngọc Cừ và hộ ông Nguyễn Văn Bảy sử dụng đất tại xã Phú Lâm, huyện Tĩnh Gia, (nay là thị xã Nghi Sơn), tỉnh Thanh Hóa UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ NGHI SƠN Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Đất đai năm 2013; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị Định số 01/2017/NĐCP ngày 06/01/2017 sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; Nghị Định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; Căn cứ Thông tư số 23/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên & Môi trường quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Thông tư số 02/2015/TTBTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên & Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ; Thông tư 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐCP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai; Xét đề nghị của UBND xã Phú Lâm tại Tờ trình số 251/TTr-UBND ngày 24/3/2023; Biên bản hội nghị xác định nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất ngày 06/02/2023 của Hội đồng đăng ký đất đai xã Phú Lâm; Công văn số 228/UBND-ĐC ngày 17/3/2023 của UBND xã Phú Lâm về việc cung cấp hồ sơ, giải trình xác định vị trí, diện tích thửa đất của ông Hồ Ngọc Cừ và ông Nguyễn Văn Bảy tại thôn Phú Thịnh, xã Phú Lâm, thị xã Nghi Sơn; Công văn số 537/CV-UBND ngày 28/6/2023 của UBND xã Phú Lâm về việc thực hiện Thông báo số 888/TB–UBND ngày 08/5/2023 về thu hồi giấy CNQSD đất đã cấp cho hộ ông Nguyễn Văn Bảy và hộ ông Hồ Ngọc Cừ và các hồ sơ có liên quan; Theo đề nghị của phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã tại Tờ trình số: 755/TTr-TNMT ngày 06/7/2023, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thu hồi 02 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Hồ Ngọc Cừ và hộ ông Nguyễn Văn Bảy, tại xã Phú Lâm, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa nay là xã Phú Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, cụ thể: - Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành Y 911689, số vào sổ 00026....QSDĐ... do UBND huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn) cấp ngày 16/4/2004 cho hộ ông Hồ Ngọc Cừ, thường trú thôn Văn Sơn, xã Phú Lâm, huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn), tỉnh Thanh Hóa tại thửa đất số 74 tờ bản đồ số 13, bản đồ địa chính xã Phú Lâm đo vẽ năm 1998, diện tích 367m2 , trong đó: Đất ở 367 m2 . Địa chỉ thửa đất: thôn Phú Thịnh, xã Phú Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa; - Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành Y 911690 do UBND huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn) cấp ngày 16/4/2004 cho hộ ông Nguyễn Văn Bảy, thường trú thôn Hợp Nhất, xã Phú Lâm, huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn), tỉnh Thanh Hóa tại thửa đất số 74 tờ bản đồ số 13 (bản đồ địa chính xã Phú Lâm đo vẽ năm 1998), diện tích 469 m2 , trong đó: Đất ở 400 m2 ; đất vườn 69 m2 . Địa chỉ thửa đất: thôn Phú Thịnh, xã Phú Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa; 2. Lý do thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Giấy chứng nhận đã cấp cho hộ ông Hồ Ngọc Cừ và hộ ông Nguyễn Văn Bảy cấp không đúng quy định của pháp luật về đất đai (theo quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 106 Luật Đất đai năm 2013; Điểm b Khoản 56 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 về sửa đổi bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai), cụ thể: Thửa đất của ông Nguyễn Văn Bảy (thửa số 74 tờ bản đồ số 13, bản đồ địa chính xã Phú Lâm đo vẽ năm 1998) được UBND xã Phú Lâm xác định nguồn gốc, thời điểm sử dụng từ sau ngày 18/12/1980 đến trước ngày 15/10/1993 (năm 1992), tại thời điểm năm 2004 hạn mức đất ở công nhận cho thửa đất này là 400 m2 đất ở, tuy nhiên đã cấp 767 m2 đất ở, trong đó: hộ ông Nguyễn Văn Bảy là 400 m2 và hộ ông Hồ Ngọc Cừ 367 m2 ; Điều 2. Giao nhiệm vụ cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân thực hiện các công việc đây: 1. Kể từ ngày ban hành Quyết định này, các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu tại Điều 1 không còn giá trị pháp lý, chấm dứt các giao dịch về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. 2. Chủ tịch UBND xã Phú Lâm có trách nhiệm giao quyết định này cho hộ ông Hồ Ngọc Cừ và hộ ông Nguyễn Văn Bảy; trường hợp hộ ông Hồ Ngọc Cừ và hộ ông Nguyễn Văn Bảy không nhận quyết định này hoặc vắng mặt thì phải lập biên bản; niêm yết Quyết định này tại trụ sở UBND xã Phú Lâm và tại nhà văn hóa thôn nơi có đất. 3. Hộ ông Hồ Ngọc Cừ và hộ ông Nguyễn Văn Bảy có trách nhiệm nộp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã Nghi Sơn để thực hiện thủ tục thu hồi giấy chứng nhận theo quy định. 4. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã Nghi Sơn có trách nhiệm chỉnh lý biến động; chỉnh lý hồ sơ địa chính và quản lý giấy chứng nhận đã thu hồi theo quy định. 5. Văn phòng HĐND & UBND thị xã Nghi Sơn có trách nhiệm đăng Quyết định này trên trang thông tin điện tử UBND thị xã Nghi Sơn. Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh văn phòng HĐND & UBND thị xã, Trưởng phòng Tài nguyên & Môi trường, Chủ tịch UBND xã Phú Lâm, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã Nghi Sơn, Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan, hộ ông Hồ Ngọc Cừ và hộ ông Nguyễn Văn Bảy chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Nơi nhận: - Như điều 3 QĐ; - Sở Tài nguyên và Môi trường (để B/cáo); - Sở Tư pháp (để thông báo đến các phòng công chứng); - Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thanh Hóa (để thông báo toàn hệ thống ngân hàng); - Lưu VT, TN&MT. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Phạm Văn Nhiệm

Quyết định

Đăng lúc: 26/07/2023 16:57:16 (GMT+7)

Quyết định về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hộ ông Hồ Ngọc Cừ và hộ ông Nguyễn Văn Bảy ở xã Phú Lâm

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ NGHI SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: /QĐ-UBND Nghi Sơn, ngày tháng năm 2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ ông Hồ Ngọc Cừ và hộ ông Nguyễn Văn Bảy sử dụng đất tại xã Phú Lâm, huyện Tĩnh Gia, (nay là thị xã Nghi Sơn), tỉnh Thanh Hóa UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ NGHI SƠN Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Đất đai năm 2013; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị Định số 01/2017/NĐCP ngày 06/01/2017 sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; Nghị Định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; Căn cứ Thông tư số 23/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên & Môi trường quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Thông tư số 02/2015/TTBTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên & Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ; Thông tư 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐCP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai; Xét đề nghị của UBND xã Phú Lâm tại Tờ trình số 251/TTr-UBND ngày 24/3/2023; Biên bản hội nghị xác định nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất ngày 06/02/2023 của Hội đồng đăng ký đất đai xã Phú Lâm; Công văn số 228/UBND-ĐC ngày 17/3/2023 của UBND xã Phú Lâm về việc cung cấp hồ sơ, giải trình xác định vị trí, diện tích thửa đất của ông Hồ Ngọc Cừ và ông Nguyễn Văn Bảy tại thôn Phú Thịnh, xã Phú Lâm, thị xã Nghi Sơn; Công văn số 537/CV-UBND ngày 28/6/2023 của UBND xã Phú Lâm về việc thực hiện Thông báo số 888/TB–UBND ngày 08/5/2023 về thu hồi giấy CNQSD đất đã cấp cho hộ ông Nguyễn Văn Bảy và hộ ông Hồ Ngọc Cừ và các hồ sơ có liên quan; Theo đề nghị của phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã tại Tờ trình số: 755/TTr-TNMT ngày 06/7/2023, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thu hồi 02 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Hồ Ngọc Cừ và hộ ông Nguyễn Văn Bảy, tại xã Phú Lâm, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa nay là xã Phú Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, cụ thể: - Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành Y 911689, số vào sổ 00026....QSDĐ... do UBND huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn) cấp ngày 16/4/2004 cho hộ ông Hồ Ngọc Cừ, thường trú thôn Văn Sơn, xã Phú Lâm, huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn), tỉnh Thanh Hóa tại thửa đất số 74 tờ bản đồ số 13, bản đồ địa chính xã Phú Lâm đo vẽ năm 1998, diện tích 367m2 , trong đó: Đất ở 367 m2 . Địa chỉ thửa đất: thôn Phú Thịnh, xã Phú Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa; - Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành Y 911690 do UBND huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn) cấp ngày 16/4/2004 cho hộ ông Nguyễn Văn Bảy, thường trú thôn Hợp Nhất, xã Phú Lâm, huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn), tỉnh Thanh Hóa tại thửa đất số 74 tờ bản đồ số 13 (bản đồ địa chính xã Phú Lâm đo vẽ năm 1998), diện tích 469 m2 , trong đó: Đất ở 400 m2 ; đất vườn 69 m2 . Địa chỉ thửa đất: thôn Phú Thịnh, xã Phú Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa; 2. Lý do thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Giấy chứng nhận đã cấp cho hộ ông Hồ Ngọc Cừ và hộ ông Nguyễn Văn Bảy cấp không đúng quy định của pháp luật về đất đai (theo quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 106 Luật Đất đai năm 2013; Điểm b Khoản 56 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 về sửa đổi bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai), cụ thể: Thửa đất của ông Nguyễn Văn Bảy (thửa số 74 tờ bản đồ số 13, bản đồ địa chính xã Phú Lâm đo vẽ năm 1998) được UBND xã Phú Lâm xác định nguồn gốc, thời điểm sử dụng từ sau ngày 18/12/1980 đến trước ngày 15/10/1993 (năm 1992), tại thời điểm năm 2004 hạn mức đất ở công nhận cho thửa đất này là 400 m2 đất ở, tuy nhiên đã cấp 767 m2 đất ở, trong đó: hộ ông Nguyễn Văn Bảy là 400 m2 và hộ ông Hồ Ngọc Cừ 367 m2 ; Điều 2. Giao nhiệm vụ cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân thực hiện các công việc đây: 1. Kể từ ngày ban hành Quyết định này, các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu tại Điều 1 không còn giá trị pháp lý, chấm dứt các giao dịch về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. 2. Chủ tịch UBND xã Phú Lâm có trách nhiệm giao quyết định này cho hộ ông Hồ Ngọc Cừ và hộ ông Nguyễn Văn Bảy; trường hợp hộ ông Hồ Ngọc Cừ và hộ ông Nguyễn Văn Bảy không nhận quyết định này hoặc vắng mặt thì phải lập biên bản; niêm yết Quyết định này tại trụ sở UBND xã Phú Lâm và tại nhà văn hóa thôn nơi có đất. 3. Hộ ông Hồ Ngọc Cừ và hộ ông Nguyễn Văn Bảy có trách nhiệm nộp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã Nghi Sơn để thực hiện thủ tục thu hồi giấy chứng nhận theo quy định. 4. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã Nghi Sơn có trách nhiệm chỉnh lý biến động; chỉnh lý hồ sơ địa chính và quản lý giấy chứng nhận đã thu hồi theo quy định. 5. Văn phòng HĐND & UBND thị xã Nghi Sơn có trách nhiệm đăng Quyết định này trên trang thông tin điện tử UBND thị xã Nghi Sơn. Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh văn phòng HĐND & UBND thị xã, Trưởng phòng Tài nguyên & Môi trường, Chủ tịch UBND xã Phú Lâm, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã Nghi Sơn, Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan, hộ ông Hồ Ngọc Cừ và hộ ông Nguyễn Văn Bảy chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Nơi nhận: - Như điều 3 QĐ; - Sở Tài nguyên và Môi trường (để B/cáo); - Sở Tư pháp (để thông báo đến các phòng công chứng); - Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thanh Hóa (để thông báo toàn hệ thống ngân hàng); - Lưu VT, TN&MT. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Phạm Văn Nhiệm

Công khai giải quyết thủ tục hành chính công